Regulamin Szkoły Instruktorów Fitness

REGULAMIN
SZKOŁY INSTRUKTORÓW FITNESS PRZEZNACZONY DLA KONSUMENTÓW

I. DEFINICJA POJĘĆ


Organizator – organizatorem kursu jest Fitness Wellness Azik Aziewicz Spółka jawna, ul. Wysłouchów 30d, 30-611 Kraków, tel. 501645756; NIP: 679-26-90-270, Regon : 356322430  PKO BP Nr rach. 71 1020 2892 0000 5602 0241 5347; www.szkolafitness.pl mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zwana dalej „Szkołą” .

Kursant – osoba fizyczna, która zawarła z Organizatorem umowę o przeprowadzenie Kursu/Szkolenia/Warsztatów.

Kurs – cykl zajęć dydaktycznych i/lub praktycznych, organizowany w wyznaczonym przez Organizatora czasie i miejscu, realizowany według autorskich programów nauczania i odpowiednich harmonogramów, mający na celu przekazanie Kursantowi wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych z dziedzin objętych specjalnością kursu, zakończony egzaminem, którego zaliczenie potwierdzone jest wydaniem dyplomu zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 2.

Szkolenie – cykl zajęć dydaktycznych i/lub praktycznych z określonej dziedziny, po zakończeniu których Kursant otrzymuje certyfikat uczestnictwa w szkoleniu oraz materiały dydaktyczne.

Warsztaty - cykl zajęć praktycznych z określonej dziedziny, po zakończeniu których Kursant otrzymuje certyfikat uczestnictwa w Warsztatach oraz materiały dydaktyczne, organizowany w wyznaczonym przez Organizatora czasie i miejscu, realizowany według autorskich programów nauczania i odpowiednich harmonogramów, mający na celu przekazanie Kursantowi umiejętności praktycznych.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Szkoła prowadzi Kursy/Szkolenia/Warsztaty związane z rozwojem fizycznym, ruchowym, przygotowujące do roli instruktora fitness, jak również trenera personalnego. Usługi szkoleniowe oferowane przez Szkołę mają na celu podniesienie kwalifikacji Kursantów, poprzez umożliwienie im zdobycia lub pogłębienia wiedzy związanej z tematyką oferowanego Kursu/Szkolenia/Warsztatów. Środkiem do zrealizowania powyższego założenia jest rzetelność i  profesjonalizm zespołu, który na drodze wzajemnej kooperacji i dynamicznej współpracy z Kursantami stara się świadczyć usługi szkoleniowe na najwyższym poziomie.

§ 2

Regulamin stanowi integralną część umowy zawartej pomiędzy Kursantem, a Szkołą.

§ 3

 1. Umowa pomiędzy Szkołą a Kandydatem może być zawarta w lokalu przedsiębiorstwa bądź na odległość za pomocą środków porozumiewania się na odległość.
 2. Szkoła niezwłocznie ( najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa) potwierdzi otrzymanie zgłoszenia, informując o:
  • głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;
  • swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;
  • adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerach telefonu lub faksu jeżeli są dostępne, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;
  • adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt c;
  • łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości - sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat - o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę - także łącznych miesięcznych płatności;
  • sposobie i terminie zapłaty;
  • sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;
  • sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;
  • obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2 ustawy o prawach konsumenta,
  • braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 ustawy o prawach konsumenta lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;
  • możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.
  • ilości miejsc przewidzianych dla danego Kursu, Szkolenia, lub Warsztatów w tym informację o dostępnych wolnych miejscach.

§ 4

 1. Wszelkie materiały otrzymane od Szkoły stanowią jej własność i chronione są prawami autorskimi bądź pokrewnymi.
 2. Przekazanie materiałów Kursantom powoduje przeniesienie własności egzemplarza bez przeniesienia majątkowych praw autorskich.
 3. Szkoła nie wyraża zgody na wprowadzenie do obrotu przekazanych Kursantom materiałów, jak również sporządzania ich kopi, kserokopii, fotokopii w całości lub częściami, a także na wprowadzanie do obrotu kopii materiałów lub ich części.

§ 5

 1. Zabrania się rejestrowania obrazu lub dźwięku z zajęć organizowanych przesz Szkołę, bez jej pisemnej zgody pod rygorem rozwiązania umowy z winy Kursanta.
 2.  Rozwiązanie umowy z winy Kursanta nie wyklucza możliwości dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych.

§ 6

 1. Kursant ponosi pełną odpowiedzialność za błędne lub nieprawdziwe podanie danych osobowych, a w szczególności za złożenie nieprawdziwych oświadczeń dotyczących stanu zdrowia.
 2.  Jeżeli stan zdrowia Kursanta budzi zastrzeżenia, przedstawiciel Szkoły może zobowiązać go do odbycia dodatkowych badań lekarskich celem weryfikacji stanu zdrowia.
 3. Po wykonaniu badań o których mowa w pkt 2 (powyżej) Kursant zobowiązany jest do złożenia oświadczenia o przeprowadzonych badaniach i braku przeciwwskazań do kontynuowania zajęć w ramach Kursu/ Szkolenia/ Warsztatów.
 4. Odmowa przeprowadzenia dodatkowych badań lub złożenia oświadczenia o braku przeciwwskazań do kontynuowania zajęć w ramach Kursu/ Szkolenia /Warsztatów skutkuje rozwiązaniem umowy bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.
 5. W przypadku rozwiązania umowy w sposób określony w § 6 pkt 4 Kursant zobowiązany jest zwrócić Szkole wszelkie przekazane mu materiały w stanie niepogorszonym, zaś Szkoła zobowiązana jest zwrócić Kursantowi opłatę w części odpowiadającej nieprzeprowadzonej liczbie zajęć. Szkole należy się wynagrodzenie za zajęcia już przeprowadzone. W pozostałych kwestiach nieuregulowanych stosuje się przepisy o umownym odstąpieniu.

§ 7

 1. Administratorem danych osobowych jest Fitness Wellness Azik Aziewicz Spółka jawna, ul. Wysłouchów 30d, 30-611 Kraków, tel. 501645756; NIP: 679-26-90-270, Regon : 356322430 PKO BP Nr rach. 71 1020 2892 0000 5602 0241 5347.
 2. Dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji umowy oraz celem jej przygotowania w sposób wskazany w regulaminie.
 3. Jeżeli Kursant wyrazi na to zgodę, dane osobowe będą przetwarzane również w celach marketingowych.
 4. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może być w każdym czasie cofnięta poprzez złożenie stosownego oświadczenia pisemnie na adres Szkoły lub drogą elektroniczną na adres : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
 5. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przygotowania lub realizacji umowy może być w każdym czasie cofnięta, co skutkuje rozwiązaniem umowy z winy Kursanta
 6. Kursantowi przysługuje prawo wglądu do danych osobowych ich dotyczących, prawo do ich poprawienia lub uzupełnienia a także zmiany na każde ich żądanie.
 7. Jeżeli wobec zmiany danych osobowych Kursanta powstała konieczność wydania nowych dokumentów, a w szczególności dyplomu lub legitymacji obowiązani są oni do wniesienia opłaty w wysokości 100 złotych. Nie dotyczy to sytuacji, w której Kursant poinformował o zmianie danych osobowych w terminie 7 dni przed wydaniem dyplomu lub legitymacji, a dokumenty te zostały wydane bez uwzględnienia zmiany danych.
 8. Na żądanie Kursanta, Szkoła wydaje odpłatnie duplikaty dokumentów. 
 9. Wysokość opłaty za wydanie duplikatu wynosi 100 złotych.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI KURSANTA/UCZESTNIKA SZKOLENIA

§ 8

1.Kursant ma prawo do: 
a) korzystania z umówionej formy kształcenia, w tym korzystania z udostępnionych mu materiałów i sprzętów w czasie i miejscu uzgodnionym, 
b) brania udziału we wszystkich zajęciach zgodnie z harmonogramem Kursu/Szkolenia/Warsztatów, 
c) udział w zajęciach zastępczych, bądź w innym terminie w przypadku, gdy zajęcia nie odbędą się z przyczyn niezawinionych przez Szkołę, 
d) rezygnacji z Kursu/Szkolenia/Warsztatów na warunkach przewidzianych w umowie.

 1. Kursant winien w momencie rejestracji na kursie, szkoleniu, warsztatach mieć ukończone 16 lat oraz przedłożyć zgodę na udział w nim rodziców lub opiekunów prawnych. Wymóg przedłożenia zgody rodziców lub opiekunów prawnych nie dotyczy osób pełnoletnich.

§ 9

Kursant ma obowiązek:

 1. uczestniczyć w zajęciach wg harmonogramu kursu – w wymiarze minimum 75%,
 2. wniesienia opłaty w pełnej wysokości za Kurs/Szkolenie/Warsztaty przed jego rozpoczęciem, 
 3. zachowania w sposób odpowiedni w trakcie Kursu/Szkolenia/Warsztatu , stosowania się do poleceń prowadzącego Kurs/Szkolenie/Warsztaty, a zwłaszcza zachowywania zasad bezpieczeństwa,
 4. posiadania ważnego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przez cały okres Kursu/Szkolenia/Warsztatów i egzaminu.
 5. przedłożenia zaświadczenia o nienagannym stanie zdrowia lub braku przeciwskazań do udziału w Kursie/Szkoleniu/Warsztatach

 

IV. PRAWA I OBOWIĄZKI SZKOŁY

§ 10

 1. Szkoła ma obowiązek dokładać wszelkich starań w celu świadczenia usług na najwyższym poziomie z uwzględnieniem profesjonalnego charakteru działalności.
 2. Szkoła ma prawo do odwołania Kursu/Szkolenia/Warsztatów najpóźniej na 3 dni przed planowanym jego rozpoczęciem, z powodu niewystarczającej liczby chętnych bądź też wystąpienia innych okoliczności niezależnych od Szkoły powodujących brak możliwości organizacji planowanego Kursu/ Szkolenia / Warsztatów. W wypadku odwołania Kursu/Szkolenia/Warsztatów, Kursantom przysługuje możliwość wyboru innego Kursu/Szkolenia/Warsztatów lub zwrot wpłaconych na rzecz Szkoły pieniędzy w pełnej wysokości. W razie odwołania Kursu/ Szkolenia/ Warsztatów, Szkoła jest zobowiązana do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Kursantów.
 3. Szkoła i osoby działające w jej imieniu, uprawnione są odmówić uczestnictwa w danych zajęciach Kursantom, którzy są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz osobom w inny sposób naruszającym porządek i zasady bezpieczeństwa.
 4. Szkoła ma obowiązek prowadzić zajęcia wg harmonogramu, a każdorazowa jego zmiana winna zabezpieczać interesy Kursantów. Harmonogram może ulec zmianie z przyczyn od Szkoły niezależnych.
 5. Zmiana harmonogramu w sposób zawiniony przez Szkołę uprawiana Kursantów do złożenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy. Kursant winien zwrócić wszelkie materiały przekazane mu przez Szkołę w stanie niepogorszonym. Szkole przysługuje częściowe wynagrodzenie za zajęcia które zostały przeprowadzone, natomiast pozostała kwota winna zostać zwrócona Kursantowi. Uprawnienie do wypowiedzenia umowy wygasa z chwilą złożenia oświadczenia o akceptacji nowego harmonogramu, a także z upływem 7 dni od przedstawienia nowego harmonogramu.
 6. Jednorazowa zmiana terminu zajęć nie jest zmianą harmonogramu i nie powoduje skutków opisanych powyżej.

 

V. EGZAMINY

§ 11

 1. Część Kursów kończy się egzaminem sprawdzającym nabyte podczas jego trwania umiejętności z następujących działów:
  a) anatomia (egzamin)
  b) teoria specjalistyczna (egzamin)
  c) praktyka (egzamin)
 2. Szczegółowe zasady dotyczące przeprowadzenia egzaminu, w tym kryteria jego oceny, zostaną przedstawione Kursantowi na pierwszych zajęciach. Kryteria te dostępne są w siedzibie Szkoły i są udostępniane na każde wezwanie Kursanta.
 3. Informacja o wyniku egzaminu przekazywana jest Kursantowi w terminie 14 dni od daty złożenia przez niego egzaminu.
 4. W przypadku uzyskania niesatysfakcjonującego wyniku z egzaminu (anatomia i/lub teoria specjalistyczna i/lub praktyka), w tym jego niezaliczenia, Kursant ma prawo do jednokrotnej poprawy egzaminu w terminie do 6 miesięcy od uzyskania informacji o jego wyniku.
 5. W przypadku o którym mowa w punkcie 4 powyżej, Kursant zobowiązany jest złożyć Szkole oświadczenie o zamiarze przystąpienia do egzaminu poprawkowego i uiścić opłatę w wysokości 100,00 zł, (za każdy dział z osobna: anatomia i/lub teoria specjalistyczna i/lub praktyka) najpóźniej na 7 dni przed przystąpieniem do egzaminu poprawkowego. Egzamin poprawkowy odbędzie się w terminie wyznaczonym przez Szkołę w porozumieniu z Kursantem.
 6. Po zaliczeniu egzaminu, o którym mowa w punkcie 1, Kursant otrzyma dyplom (wzór dyplomu stanowi Załącznik nr 1) zaświadczający o ukończeniu kursu.
 7. Integralną część dyplomu stanowi suplement, zawierający ocenę poziomu opanowania wiedzy i umiejętności z zakresu programu Kursu. (wzór suplementu stanowi załącznik nr 2)

 

VI. PŁATNOŚĆ

§ 12

 1. Cena za Kurs/Szkolenie/Warsztaty podana jest każdorazowo w umowie, a także informacji o której mowa w § 3 pkt 2.
 2. Potwierdzeniem zawarcia umowy jest dokonanie opłaty za Kurs/ Szkolenie/ Warsztaty lub wpłata pierwszej raty (jeżeli w informacji o warunkach szkolenia została przewidziana możliwość płatności w ratach).
 3. W przypadku gdy Szkoła przewidziała możliwość płatności w ratach za Kurs/ Szkolenie/ Warsztaty, brak dochowania obowiązku zapłaty kolejnych rat uprawnia Szkołę do wypowiedzenia umowy z winy Kursanta.
 4. Osobom, które ukończyły Kurs przysługuje zniżka w wysokości 10% na kolejny Kurs lub Szkolenie w Szkole (ustalona zniżka nie łączy się z aktualnymi promocjami ).
 5. W przypadku opóźnienia z płatnością rat, Szkoła nalicza odsetki maksymalne.
 6. Koszty sporządzenia i doręczenia wezwania obciążają dłużnika, za pisemne wezwanie pobierana jest zryczałtowana opłata w kwocie10 zł.

VII. NIEWYKONANIE I NIEWŁAŚCIWE WYKONANIE UMOWY 

§ 13

 1. Jeżeli umowa ulega rozwiązaniu z winy Kursanta, Szkole należy się pełna opłata za Kurs/Szkolenie/Warsztaty, a ponadto może ona dochodzić naprawienia szkody.
 2. W przypadku, kiedy umowa została zawarta na odległość za pomocą środków porozumiewania się na odległość, zgodnie z zapisami ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, Kursantowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia, wówczas konieczne jest wypełnienie formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego załącznik nr 3 do niniejszego regulaminu. Zgodnie z art. 38 ust. 1 wskazanej powyżej ustawy, prawo odstąpienia od umowy jest wyłączone w stosunku do umów o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy. Organizator niniejszym informuje, iż po realizacji usług objętych umową Kursów/ Warsztatów/ Szkoleń, Konsumentowi (Kursantowi) nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, nawet w sytuacji w której pomiędzy zawarciem umowy a realizacją Kursu/ Warsztatu/ Szkolenia nie upłynął 14 dniowy okres.
 3. Konsument zawierający umowę na mniej niż 14 dni przed dniem rozpoczęcia Kursu/ Warsztatów/ Szkolenia, wyraża żądanie rozpoczęcia świadczenia usługi prowadzenia Kursu/ Warsztatów /Szkolenia w pierwszym dniu, który został wskazany jako termin rozpoczęcia Kursu/ Warsztatów/ Szkolenia. Jeżeli Konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy, po zgłoszeniu żądania o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma obowiązek zapłaty za świadczenie spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę do zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia z uwzględnieniem ustalonej opłaty za Kurs/ Szkolenie/ Warsztaty.
 4. Jeżeli umowa ulega rozwiązaniu z winy Szkoły, obowiązana jest ona zwrócić Kursantowi całą wniesioną przez niego opłatę.
 5. Umowa może ulec rozwiązaniu z winy Szkoły, gdy:
  a) zajęcia nie odbyły się z wyłącznej winy Szkoły, 
  b) Szkoła nie ma możliwości realizacji Kursu/Szkolenia. 
  a) Umowa może ulec rozwiązaniu z winy Kursanta/ Uczestnika Szkolenia w przypadkach wskazanych w art. poprzedzających, a także w przypadku, gdy Kursant/Uczestnik szkolenia uporczywie łamie postanowienia umowy, w tym regulaminu jako integralnej części umowy.
 6. Kursant obowiązany jest wnieść do Szkoły reklamację, jeżeli Szkoła nie wykonuje lub wykonuje niewłaściwie zobowiązanie, ze wskazaniem naruszeń oraz zakreśleniem 7 dniowego terminu na odpowiedź. Szkoła zobowiązana jest do zajęcia stanowiska w terminie 7 dni od otrzymania zgłoszenia. Reklamacja może zostać złożona w formie pisemnej, za pośrednictwem emaila Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.bądź też ustnie w siedzibie Szkoły.
 7. Przed rozwiązaniem umowy z winy Kursanta, Szkoła informuje go o tym na piśmie, z wezwaniem do usunięcia przyczyny uzasadniającej rozwiązanie w terminie 7 dni.
 8. Za formę pisemną uważa się również wiadomość email wysłaną z adresu Kursanta na adres Szkoły, jak również wiadomość wysłaną z adresu Szkoły na adres Kursanta.
 9. Warunkiem uznania wiadomości email za równoważna z formą pisemną jest zgoda Kursanta na otrzymywania wiadomości email.

VIII. WYPOWIEDZENIE 

§ 14

 1. W wypadkach nadzwyczajnych, ciężkich chorób, nadzwyczajnych sytuacji rodzinnych oraz innych uzasadnionych, po przedstawieniu dokumentacji, Szkoła może zgodzić się na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron, na warunkach indywidualnie uzgodnionych.

INFORMACJA O POZASĄDOWYCH SPOSOBACH ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

§ 15

 1. Organizator niniejszym oświadcza, iż nie wyraża zgody na udział w postępowaniu w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.